Velkoplošná plátna s biblickou tématikou

17.11.2011 01:47

Celý soubor tvoří v současné době šest rozměrných pláten, nelze určit, zda je soubor úplný. Plátna jsou pokryta souvislou hladkou olejovou malbou, bez výrazných pastózních nánosů. Jejich námětem je v pěti případech starozákonní výjev, pouze na jednom z  obrazů je námětem scéna z Nového zákona. Všechny obrazy jsou rámovány jednoduchým profilovaným dřevěným rámem, hnědě natřeným.

  1. Nasycení pěti tisíců (Rozmnožení chleba a ryb)
  2. Setkání Abrahama s Melchísedechem
  3. Obětování Izáka
  4. Sbírání many
  5. Boží schrána mezi Pelištejci
  6. Přenesení Boží schrány do Jeruzaléma