Klášter sv. Františka z Assisi

 

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích je jednou z nejvýznamnějších staveb ve městě. Objekt kláštera se po dlouhé a bouřlivé diskusi podařilo získat do majetku města Votice.  V současné době probíhá postupná obnova objektu v závislosti na finančních prostředcích města Votice.

 

2017

Na rok 2017 město Votice požádalo o dotace z Programu záchrany architektonického dědictví MKČR, Ministerstva pro místní rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. O výsledcích dotačních řízení není zatím rozhodnuto. V rámci nich by město Votice rádo opravilo západní křídlo objektu a rajský dvůr. 

 

Získané dotace

Obnova střechy a krovů západního křídla (2016)

Za přispění dotace ve výši 150 tis. Kč z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR se v roce 2016 a za více než 2 mil. Kč investici Města Votice se v roce 2016 podařilo kompletně zrekonstruovat střechu a krovy západního křídla směrem do Klášterní ulice. Stavbu provedla vsetínská firma H&B delta, s.r.o.

www.mkcr.cz/

 

Svatá Markéta z Cortony (2015 - 2016)

Díky dotaci od Nadace Občanského fóra získané na podzim 2015 ve výši 25 tis. Kč a výtěžku veřejné sbírky byl obnoven obraz sv. Markéty z Cortony z 18. století, který je součástí Galerie sv. Františka. Celkové náklady restaurátorských prací činí cca 60 tis. Kč.  Jedná se o další z větších obrazů expozice (184 x 134 cm). Slavnostní převzetí grantu se uskutečnilo 18.11.2015 v rezidenci velvyslance USA v Praze.

 https://www.nadaceof.cz

 

Votický klášter ožívá! (2014 - 2015)

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce části areálu kláštera sv. Františka (dvou křídel se samostatným vstupem a provozem). V objektu vznikla interaktivní expozice o třicetileté válce, švédských vojácích v českých zemích a bitvě u Jankova (1645 - nejkrvavější bitva třicetileté války), od které uplynulo v roce 2015 tři sta sedmdesát let. Tato část expozice je zaměřena zejména na dětské návštěvníky. Dále bylo v objektu vytvořeno zázemí pro expozice mapující historii kláštera a františkánů v regionu, regionální osobnosti a prostor pro setkávání - školení, semináře, přednášky. Vznikl nový turistický cíl, který bude ústředním bodem regionu a východiskem k dalším atraktivitám spojeným s bitvou u Jankova, ale i celým regionem. Projekt byl realizován na principu partnerství s mnoha zainteresovanými subjekty a fandy této tématiky. V rámci projektu, který zrealizovalo město Votice, zniklo nové pracovní místo na částečný úvazek.

Celkové náklady projektu vzešlých z výběrového řízení činily 37 mil. Kč. Dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy 29,7 mil. Kč (85% uznatelných nákladů akce). Děkujeme!

www.ropstrednicechy.cz/

 

Restaurování obrazu - Vidění sv. Františka z Assisi (2012)

V rámci grantového řízení pro rok 2013 se občanskému sdružení podařilo získat 40 000 Kč na kompletní obnovu velmi poničeného obrazu "Vidění sv. Františka z Assisi", který je součástí klášterní galerie. Dotace byla získána prostřednictvím Nadace Občanského fóra v rámci grantového řízení Opomíjené památky. Získaná dotace činí 40 000 Kč. Celkové náklady na projekt činí téměř 100 000 Kč. Dofinancování akce bude zajištěno vyhlášením veřejné sbírky.

https://www.nadaceof.cz

 

Svatý Ivan pro Votice (2011)

V rámci grantového řízení pro rok 2012 se nám podařilo získat finanční prostředky na restaurování sochy pousetevníka sv. Ivana od Nadace Občanského fóra (OF) v rámci grantového řízení "Opomíjené památky". Jedná se o celodřevěnou polychromovanou plastiku, která je symbolem celého kláštera sv. Františka z Assisi. Získaná dotace činí 70 000 Kč. Celkové náklady na projekt předpokládáme ve výši 155 100 Kč. Finanční prostředky nad rámec dotace budou získány převážně z vyhlášené veřejné sbírky. Slavnostní předání šeku na záchranu této opomíjené památky převzala Jana Zelenková, předsedkyně o.s. při slavnostním společenském večeru dne 16.11. 2011 v sídle velvyslance USA.

https://www.nadaceof.cz

 

Galerie sv. Františka Votice (2010) 

Říká se, do třetice všeho dobrého. Na třetí pokus se Římskokatolické farnosti Votice podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci spojovací chodby mezi kostelem a klášterem (jedno z křídel kláštera, které bezprostředně sousedí s kostelem). Z celkově přislíbené dotace ve výši cca 1 800 tis. Kč byla kompletně opravena střecha budovy, celá chodba, byly obnoveny vnitřní a vnější omítky a zrekonstruovány dva velkoplošné obrazy. V rámci rekonstrukce byl snížen přilehlý terén v rajské zahradě, snížena vlhkost obvodové zdi, instalovány výstavní vitríny a jednotlivé exponáty. Galerie byla dokončena na podzim roku 2011. Částka ve výši cca 200 tis. Kč jako povinná spoluúčast k obdržené dotaci byla uhrazena z prostředků nashromážděných v rámci veřejné sbírky. Kromě těchto financí projekt zahrnoval tzv. dobrovolnickou práci v rozsahu cca 500 hodin. V rámci galerie sakrálního umění jsou vystaveny obrazy s náboženskou tématikou, liturgická roucha, sošky, drobné liturgické předměty a další exponáty související s historií místa a náboženským životem regionu.  

www.leader.posazavi.com

 

Oprava kaple Panny Marie klášterního kostela (2009)

V rámci stavby byly provedeny rekonstrukce objektu v rozsahu – oprava střechy (oprava, doplnění a ošetření krovu, oprava hrotnice, výměna krytiny, klempířské práce, oprava hromosvodu), oprava klenby, odvlhčení (snížení terénu a venkovní drenáž), oprava interiéru kaple (přesklení oken, vyspravení vnitřních omítek, výmalba), obnova a nátěr venkovních omítek

Realizátorem projektu byla Římskokatolická farnost Votice. Celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly na více než 900 000 Kč. Většina finančních prostředků z této částky (90% uznatelných nákladů rozpočtu) byla uhrazena z obdržené dotace, ostatní finance byly použity z peněz získaných v rámci veřejné sbírky.

www.leader.posazavi.com

 

Oba projekty byly podpořeny prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví v rámci fiche 4 – Ctíme svoji minulost (Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství).

Sbírka

Blahoslavený Hroznata

17.10.2016 11:06
Na restaurování obrazu o založení kláštera můžete přispět na sbírkový účet 3737333399/0800.

Chcete si prohlédnout klášter?

05.10.2016 00:00
Červen až září: úterý až neděle 10 – 12:00 a 13 – 17:00 Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou. Prohlídky mimo běžnou otevírací dobu po dohodě s pracovníky informačního centra: tel. 775 683 394,...